BC-8097 คู่มือ+ข้อสอบ ตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

250฿

คำอธิบาย

BC-8097 คู่มือ+ข้อสอบ ตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

สารบัญ
• ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง
• วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)
– โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
– โจทย์อนุกรมตัวเลข
– โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
• วิชาความสามารถทั่วไป (ด้านเหตุผล)
– โจทย์อุปมาอุปไมย
– โจทย์เงื่อนไขทางภาษา
– โจทย์ เงื่อนนไขทางสัญลักษณ์
– โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)
• วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)
– โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ
– โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ
– โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
– โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)
– โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)
• พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
• วิชาภาษาอังกฤษ
– บทสนทนา (Conversation) พร้อมเจาะข้อสอบ
– การอ่านบทความ
– ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
– รวมข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER