GB-221 สรุป+ข้อสอบล่าสุด นายร้อยตำรวจ รอง สว. การเงินและบัญชี ตรวจสอบภายใน,การเงินและพัสดุ

250฿

คำอธิบาย

GB-221 สรุป+ข้อสอบล่าสุด นายร้อยตำรวจ รอง สว. การเงินและบัญชี ตรวจสอบภายใน,การเงินและพัสดุ

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– แนวข้อสอบ – ความรู้ความสามารถทั่วไป
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (หลักการบัญชี)
– หลักการนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2)
– แนวข้อสอบ – หลักการบัญชีภาครัฐ
– แนวข้อสอบ – ภาษาต่างประเทศ
– พระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติกฎษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบ – พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ตามประกาศ คชส. ฉบับที่ 87,88,89
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ – ข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบจริยธรรม/จริยธรรมตำรวจ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง