GB-218 เจาะข้อสอบ นายร้อย รองสว. สายปราบปราม

350฿

คำอธิบาย

GB-218 เจาะข้อสอบ นายร้อย รองสว. สายปราบปราม

สารบัญ
– เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
– เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– เจาะข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
– เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
– เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
– เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
– ชุดที่ 1 เจาะข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ชุดที่ 2 เจาะข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกาบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 

ราคา 350 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง