CA-256 เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด นายร้อยตำรวจ รอง สว. (ทำหน้าที่อาจารย์ภาควิชากฎหมาย)

250฿

คำอธิบาย

CA-256 เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด นายร้อยตำรวจ รอง สว. (ทำหน้าที่อาจารย์ภาควิชากฎหมาย)

สารบัญ
– ประวัติตำรวจไทย
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ตามป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
• ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
– แนวข้อสอบอนุกรม
– แนวข้อสอบอุปมา – อุปไมย
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
– แนวข้อสอบเงื่อนไขทางสัญลักษณ์
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและกราฟ
– แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
– แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
• ข้อสอบส่วนของภาษาอังกฤษ
– โครงสร้าง Tense ทั้ง 12 Tense
– Conjunction (คำเชื่อม)
– ข้อสอบส่วนของไวยากรณ์
– General Conversation (สนทนาทั่วไป)
– ข้อสอบศัพท์ (Vocabulary)
– เรื่องของความเข้าใจการอ่านบทความ (Reading Comprehension)
– พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
– แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง
• ความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา
– แนวข้อสอบการประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษา
– แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
– แนวข้อสอบการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี