BC-8093 เจาะข้อสอบ นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน ชั้นสัญญาบัตร สายอำนวยการและสนับสนุน

320฿

คำอธิบาย

BC-8093 เจาะข้อสอบ นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน ชั้นสัญญาบัตร สายอำนวยการและสนับสนุน

สารบัญ
• เจาะข้อสอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาต ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
• เจาะข้อสอบภาษาไทย
• เจาะข้อสอบทักษะงานอำนวยการ
• เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
• เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
• เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน ชุดที่ 1
• เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน ชุดที่ 2
– ข้อสอบ MS-Word
– ข้อสอบ MS-Excel
– ข้อสอบ MS-PPT
– ข้อสอบ INTERNET
– ข้อสอบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
• เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
• เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
• เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
• เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
• เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ

 

ราคา 320 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER