ชุดเก็งข้อสอบ นายร้อยตำรวจ รอง สว. ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน บุคคลภายนอก

300฿

คำอธิบาย

ชุดเก็งข้อสอบ นายร้อยตำรวจ รอง สว. ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน บุคคลภายนอก

สารบัญ
– เก็งข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
– เก็งข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา
– เก็งข้อสอบกฎหมายลักษณะ วิธีพิจาณาความอาญา ภาค 5 (พยานหลักฐาน)
– เก็งข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– เก็งข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
– เก็งข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
– เก็งข้อสอบกฎ ก.ตร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เก็งข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
– เก็งข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
– เก็งข้อสอบภาคความรู้ความสามารททั่วไป วิชาคณิตศาสตร์
– เก็งข้อสอบภาคความรู้ความสามารททั่วไป วิชาภาษาไทย

 

ตัวอย่างแนวข้อสอบ นายร้อย สืบสวนสอบสวนภายนอก
1. นายต้นต้องการตรวจยอดเงินในบัญชีจึงฝากให้นายใจคดนำบัตรเอทีเอ็มของตนไปตรวจยอดในบัญชีพร้อมทั้งให้รหัส ต่อมานายใจคดกลับไปกดเงินในบัญชีดังกลาวมาใช้ ถามว่านายคดมีความผิดฐานใด
ก. ผิดทางแพ่ง คือเป็นการผิดสัญญากับนายต้น ไม่มีความผิดทางอาญา
ข. ความผิดฐานฉ้อโกง
ค. ผิดฐานลักทรัพย์
ง. ผิดฐานยักยอกทรัพย์
ตอบ ง. เพราะนายต้นได้มอบการครอบครองบัตรเอทีเอ็มไปแม้จะไม่ได้ให้ไปกดเงินแต่การที่นายใจคดได้ไปกดเงินมาก็ถือว่าได้ครอบเงินในส่วนนั้นเมื่อนายใจคดนำไปใช้จึงเป็นการเบียนบังเอาทรัพย์ของผู้อื่นฐานยักยอกทรัพย์ตาม ปอ.ม 352

 

2.นายแดงเดินเข้าไปในละบ้านกลางคืน สุนัขไล่เห่าตลอดทางมีเด็กวิ่งสวนทางมาตรงนั้นมืดมากนายแดงเข้าใจว่าเป็นสุนัขจึงใช้ไม้ตีไปถูกศีรษะเด็กแตก ดังนั้น นายแดงมีวามผิดฐานใด
ก. ทำรายร่างกายผู้อื่น
ข. ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย
ค. ไม่มีความผิดเพราะสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
ง. ไม่มีความผิดเพราะไม่รู้ข้อเท็จรริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดและความไม่รู้ข้อเท็จจริงนั้นมิได้เกิดขึ้นด้วยความประมาท
ตอบ ค. เหตุผล มาตรา 59 วรรคสาม บัญญัติว่า “ถ้าผู้กระทำมิได้รู้ข้อเท็จจริง อันเป็นองค์ประกอบ (ภายนอก) ของความผิดจะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นมิได้

 
จัดทำโดย นิติ ธนิต