ชุดเจาะข้อสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการและสนับสนุน

250฿

คำอธิบาย

ชุดเจาะข้อสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการและสนับสนุน

ประกอบด้วย

– ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

– แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

–  แบบทดสอบ Microsoft Excel

–  แบบทดสอบ Microsoft Word

–  แบบทดสอบ Microsoft PowerPoint

–  แบบทดสอบ Outlook Express

–  เฉลยแบบทดสอบ

– แบบทดสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546

– แบบทดสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546

– แบบทดสอบ พรบ. ตำรวจ พ.ศ.2547

– แบบทดสอบ จริยธรรมตำรวจ

– ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

–  แบบทดสอบ ภาษาไทย

–  แบบทดสอบ คณิตศาสตร์

ราคา 250 บาท

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ