นายสิบตำรวจ

270฿

คำอธิบาย

นายสิบตำรวจ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

งานอำนวยการและสนับสนุน (แนวข้อสอบฉบับปรับปรุง 2554)

สารบัญ

เตรียมสอบนายสิบตำรวจ งานอำนวยการและสนับสนุน

(แนวข้อสอบ ฉบับปรับปรุง 2554)

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

แนวข้อสอบและเฉลย วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (540 ข้อ)

แนวข้อสอบและเฉลย วิชาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (150 ข้อ)

แนวข้อสอบและเฉลย วิชาพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (330 ข้อ)

แนวข้อสอบและเฉลย วิชาพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (151 ข้อ)

แนวขอสอบและเฉลย วิชากฎ ก.ตร. (50 ข้อ)

แนวข้อสอบและเฉลย วิชาจริยธรรม (150 ข้อ)

ราคา 270 บาท

จัดทำโดย บาลานซ์