ระเบียบข้าราชการพลเรือน ปรับปรุง พ.ศ. 2554

50฿

คำอธิบาย

ระเบียบข้าราชการพลเรือน ปรับปรุง พ.ศ. 2554

สารบัญ

ลักษณะ 1
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                     มาตรา 6
ลักษณะ 2
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม                  มาตรา 24
ลักษณะ 3
บททั่วไป                                               มาตรา 34
ลักษณะ 4
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
หมวด 1 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือน          มาตรา 42
หมวด 2 การกำหนดตำแหน่งและการให้ได้
รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง      มาตรา 44
หมวด 3 การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง       มาตรา 52
หมวด 4 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริม
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ      มาตรา 72
หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ                  มาตรา 78
หมวด 6 วินัยการรักษาวินัย                            มาตรา 80
หมวด 7 การดำเนินการทางวินัย                      มาตรา 90
หมวด 8 การออกจากราชการ                         มาตรา 107
หมวด 9 การอุทธรณ์                                  มาตรา 114
หมวด 10 การร้องทุกข์                                มาตรา 122
หมวด 11 การคุ้มครองระบบคุณธรรม                มาตรา 126
ลักษณะ 5
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์                         มาตรา 127
บทเฉพาะกาล                                          มาตรา 128

* พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554

* บันทึก กฎ ก.พ. ลำดับฉบับ

ราคา 50 บาท
จัดทำโดย สูตรไพศาล