รวมข้อสอบ 700 ข้อ นักจัดการงานทั่วไปฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี 59

200฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 700 ข้อ นักจัดการงานทั่วไปฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี 59

สารบัญ
ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รับสมัคร
ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
1. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
2. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
3. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
4. กฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
5. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
6. กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7. ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
8. ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
9. ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
10. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
ส่วนที่ 2 วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ
2. ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ส่วนที่ 3 วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน การจัดการองค์การ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ การบริหารเชิงกลยุทธ์ งานพัสดุ งานการประชุม และงานเลขานุการผู้บริหาร

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ