SP-337 สรุป+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) วุฒิป.ตรี ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-337 สรุป+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) วุฒิป.ตรี ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ
– ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
– ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 (ฉบับที่ 216)
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2554
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการราชพลเรือน พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– ย่อ – สรุป – สาระสำคัญ พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดของทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– งานเลขานุการ
– การประชุม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– เฉลยคำตอบ
– ระเบียบสำนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– แนวข้อสอบ ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– ตัวอย่างข้อสอบ / แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– การบริหารเชิงกลยุทธ์
– แนวข้อสอบ การบริหารและการจัดการ
– แนวข้อสอบ แนวคิดและหลักการของการจัดทำโครงการ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ