SP-332 สรุป+แนวข้อสอบ บุคลากร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วุฒิ ป.ตรี

250฿

คำอธิบาย

SP-332 สรุป+แนวข้อสอบ บุคลากร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับ กฟภ.
– แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566
– นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
– ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
– อนุกรมตัวเลขและตัวอักษร
– แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข
– ข้อสอบอุปมา อุปไมย
– เฉลยคำตอบ
– ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
– ข้อสอบ ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
– เฉลยคำตอบ
– ภาพสามมิติ การประกอบภาพสามมิติ
– เฉลยคำตอบ
– ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชาอังกฤษ
– Error Identification
– Reading Comprehension
– เฉลยคำตอบ
– ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์
– เฉลยคำตอบ
– การบริหารงานบุคคล
– กระบวนการบริหารงานบุคคล
– หลักการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
– การบริหารงานสมัยใหม่
– แนวข้อสอบบุคลากร
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ หลักการบริหารงานบุคคล
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY