เจาะข้อสอบ 1,100 ข้อ กฟผ. ระดับคุณวุฒิ ปริญญา 60

189฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ 1,100 ข้อ กฟผ. ระดับคุณวุฒิ ปริญญา 60

สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับ กฝผ.
• เสริม-วัดคุณลักษณะพิสัย
• วิชาที่ 1 วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
– สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์อนุกรม
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ-อนุกรม พร้อมอธิบายเฉลย
– สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
– ตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตฯ พร้อมอธิบายเฉลย
– การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง

การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
– สรุปวิธีคิด-อุปมาอุปไมย
– สรุปวิธีคิด-ตรรกศาสตร์ (สรุปความ)
– เงื่อนไขภาษา
– เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทางด้านภาษา
– แนวข้อสอบประโยคบกพร่อง
– สรุปหลักการคิด-แนวข้อสอบการเรียงประโยค
– สรุปหลักการคิด-แนวข้อสอบการการวิเคราะห์บทความสั้น
– สรุปหลักการคิด-แนวข้อสอบการการวิเคราะห์บทความยาว
– การใช้คำให้ตรงตามความหมาย
– การอ่านคำในภาษาไทย
– ตัวอย่างแนวข้อสอบในการเติมคำ
– สำนวน สุภาษิต คำพังเพย – แนวข้อสอบ
– รวมแนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษา

• วิชาที่ 2 วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

 

ราคา 189 บาท
จัดทำโดย SHEET FOR G