รวมข้อสอบ 400 ข้อ กฟผ. ระดับปริญาตรี อธิบายเฉลยละเอียดใหม่ล่าสุดปี 60

150฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 400 ข้อ กฟผ. ระดับปริญาตรี อธิบายเฉลยละเอียดใหม่ล่าสุดปี 60

สารบัญ
ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่องการรับสมัครสอบฯ
รวมข้อสอบ 400 ข้อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระดับปริญญาตรีประจำปี พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 1 วัดความถนัด ทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
1. ความสามารทางด้านตัวเลข
– อนุกรม
– โจทย์คณิตศาสตร์
– การวิเคราะห์ข้อมูล
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
– อุปมาอุปไมย
– การสรุปความจากภาษา
– สรุปความจากสัญลักษณ์
– การสรุปความจากสัญลักษณ์
– การสรุป เหตุผลเชิงตรรกะ
3. ความสามารถทางด้านภาษา
– ข้อความสั้นๆ
– บทความ
– การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
– การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
– การสะกดคำได้ถูกต้อง
– การเรียงลำดับ ข้อความให้ถูกต้อง

ส่วนที่ 2 วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

 

ราคา 150 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ