CA-241 เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา การไฟฟ้านครหลวง ธุรการ3 หลักสูตรใหม่!

250฿

คำอธิบาย

CA-241 เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา การไฟฟ้านครหลวง ธุรการ3 หลักสูตรใหม่!

สารบัญ
– ประวัติความเป็นมา
– วิสัยทัศน์/ภารกิจ
– ประเด็นยุทธศาสตร์ ของการไฟฟ้านครหลวง
• ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) วิชาความสามารถทั่วไป
– ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
– โจทย์คณิตศาสตร์
– การวิเคราะห์ข้อมูล
– ความสามารถทางด้านเหตุผล
– การสรุปความจากภาษา
– แนวคิด การแก้โจทย์วิเคราะห์รูปภาพไม่เข้าพวก
• แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ความเข้าใจภาษา
– การใช้ภาษา
– การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
– การสะกดคำให้ถูกต้อง
– การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
– ความรู้การวัดคุณลักษณะ (Personality Test)
– แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะ (Persinality Test)
– แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบ องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรม Microsoft Word
– แนวข้อสอบ Microsoft Excel
– แนวข้อสอบ Microsoft Powerpoint
• งานธุรการ งานสารบรรณ
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริการที่ดี และการประชาสัมพันธ์
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป
– แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี