SP-322 สรุป+ข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า 4 กฟน. ล่าสุด

270฿

คำอธิบาย

SP-322 สรุป+ข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า 4 กฟน. ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติการไฟฟ้านครหลวง
– นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) ของการไฟฟ้านครหลวง
– พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน
– บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง
– บทที่ 2 ระบบไฟฟ้ากำลัง
– บทที่ 3 ระบบส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
– บทที่ 4 การควบคุมพลังไฟฟ้า
– บทที่ 5 กำลังไฟฟ้าและวิธีการควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้า
– บทที่ 6 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
– บทที่ 7 การออกแบบระบบไฟฟ้าและคำนวณโหลดระบบไฟฟ้า
– ความรู้เรื่องสายดิน
– แนวข้อสอบ วิชา เฉพาะตำแหน่ง

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY