SP-320 บุคลากร ภาคข. การเคหะแห่งชาติ ข้อสอบปี 56 ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-320 บุคลากร ภาคข. การเคหะแห่งชาติ ข้อสอบปี 56 ล่าสุด

สารบัญ
– การเคหะแห่งชาติ
– วัตถุประสงค์การเคหะแห่งชาติ
– แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
– พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537
– พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
– ความรู้ทั่วไปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 สาระสำคัญ-สรุป-ย่อ
– ความรู้รัฐธรรมนูญ 2550
– ประชาคมอาเชียน ASEAN COMMUNITY
-แนวข้สอบ-ข้อสอบ อาเชียน-ASEAN
– โครงการพระราชดำริ สิ่งประดิษฐ์ของพระเจ้าอยู่หัว
– ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– เกษตรทฤษฎีใหม่
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชา เศรษฐกิจพอเพียง
– ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– แนวข้อสอบความถนัด การใช้เหตุผลด้านถ้อยคำหรือภาษา
– การใช้เหตุลด้านการคิดคำนวนตัวเลข
– ความสามารถด้านเหตุผลและการวิเคราะห์
– รูปภาพมิติสัมพันธ์แบบต่างๆ
– มิติสัมพันธ์แบบภาพเหมือน
– การใช้เหตุผลด้านรูปภาพ หรือมิติสัมพันธ์
– แนวข้อสอบ-วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY