SP-314 บริหารทั่วไป วุฒิ ปวช ร.ฟ.ท. สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-314 บริหารทั่วไป วุฒิ ปวช ร.ฟ.ท. สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

สารบัญ
-ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (State Railway of Thailand)
-แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
-ประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
-วิสัยทัศน์และภารกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทย
-พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
-เกร็ดความรู้อาเซียน
-แนวข้อสอบ – ข้อสอบอาเซียน : ASEAN
-ปรัชญาเศษรฐกิจ พอเพียง
-ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ (New Theory)
-รัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 18)
-ความรู้ทั่วไป ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนฯ 11 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
-แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
-พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
-กฎหมายแรงงาน
-ตัวอย่างข้อสอบ – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
-แนวข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป 4

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY