SP-313 พนักงานรถจักร 4 (ช่างเครื่องชั้น 2) ร.ฟ.ท. สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-313 พนักงานรถจักร 4 (ช่างเครื่องชั้น 2) ร.ฟ.ท. สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

สารบัญ
-ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (State Railway of Thailand)
-แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
-ประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
-วิสัยทัศน์และภารกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทย
-พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
-พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2502
-เกร็ดความรู้อาเซียน
-แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
-ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-เกษตรทฤษฎีใหม่
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
-ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-แนวข้อสอบ-ข่าวเหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-แนวข้อสอบ-ข่าวเหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
-พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
-กฎหมายแรงงาน
-ขั้นตอนการเจรจาต่อรองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
-แนวข้อสอบ พนักงานรถจักร 4
-แนวข้อสอบ พนักงานรถจักร 4
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY