ฺBC-7417 คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกใหม่ปี 2560

260฿

คำอธิบาย

BC-7417  คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ


*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ค่านิยม  โครงสร้าง           


*
พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                                                                       

               –  แนวข้อสอบพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                                  


*
พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                                                                        

               – แนวข้อสอบ พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                              


*
พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
              –  แนวข้อสอบ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔              


*
ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                                                                                              

                               – ความหมายของ แรงงาน                                                                                                             

                                Ÿภาพรวมตลาดแรงงานไทย                                                                                                           

                                Ÿการขาดแคลนแรงงานไทย                                                                                                        

                                Ÿปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน                                                                                                 

                                Ÿการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี                                                                              

                                Ÿสิทธิตามกฎหมายแรงงาน                                                                                                            

                                Ÿมาตรฐานแรงงานไทย                                                                                                                 

                                Ÿผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน       

                รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน                                                                                                       

               –เจาะข้อสอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและการเมือง                                                                           


*
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                                                      

               –เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                                           

               – เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.