SP-309 รฟท. พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6 วุฒิ ป.ตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-309 รฟท. พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6 วุฒิ ป.ตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติวัสัยทัศน์ภารกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย
– ประวัติการรถไปแห่งประเทศไทย
– พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2594
– รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
– สรุปแผนพะฒนาเศราฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 – 11
– ตัวอย่างแนวข้อสบแผนฯ 11 แปนพัฒนาฯฉบับที่ 1 – 11
เฉลยคำตอบ
– ความรู้ทั่วไปข่าวเหตุการณ์ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– ข้อสอบภาษาไทย
– ข้อสอบภาษาไทย
เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบภาษาอังกฤษ
เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบ (อัตนัย) ความรู้เรื่องการตลาด
– แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งพนักงานการตลาดและทรัพย์สิน
เฉลยคำตอบข้อสอบเฉพาะตำแหน่งพนักงานการตลาดและทรัพย์สิน

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY