SP-308 สรุป+แนวข้อสอบ ร.ฟ.ท. พนักงานเดินรถ6(นายสถานี) การรถไฟแห่งประเทศไทย ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-308 สรุป+แนวข้อสอบ ร.ฟ.ท. พนักงานเดินรถ6(นายสถานี) การรถไฟแห่งประเทศไทย ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
– พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
– ประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
– ความรู้ทั่วไป ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
– ประชาคมอาเซียน
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบอาเซียน
– เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ – ข้อสอบอาเซียน
– ข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
– แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– วิชาเฉพาะตำแหน่ง พนักงานเดินรถ 6 (นายสถานี)
– ข้อสอบงานสารบรรณ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– เฉลยคำตอบ ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY