CA-240 สรุปเนื้อหาแลข้อสอบพร้อมเฉลย รฟท. (การรถไฟแห่งประเทศไทย) ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

CA-240 สรุปเนื้อหาแลข้อสอบพร้อมเฉลย รฟท. (การรถไฟแห่งประเทศไทย) ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
– วิสัยทัศน์ (Vision)/พันธกิจ (Missions)
– วัตถุประสงค์ (Objectives)/ยุทธศาสตร์(Strategies)/อำนาจหน้าที่
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
– หลักภาษาไทย
– ตอนที่ 2 เนื้อหาที่เรียนรู้
– แนวข้อสอบการเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
– แนวข้อสอบการเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
– แนวข้อสอบการเรียงข้อความ
– แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
– แนวข้อสอบอุปมา -อุปไมย
– แนวข้อสอบส่วนของภาษาอังกฤษ
– แรงงานสัมพันธ์ หมายถึงอะไร
– ข้อควรปฏิบัติ/ละเว้นเพื่อการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
– หลักมนุษย์สัมพันธ์
– แนวคิดสำคัญในการสร้างความประทับใจที่ดีให้บังเกิดกับบุคคลอื่น
– แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี