SP-ทุกตำแหน่ง การประปาส่วนภูมิภาค (ความรู้ความสามารถทั่วไป)

200฿

คำอธิบาย

SP-ทุกตำแหน่ง การประปาส่วนภูมิภาค (ความรู้ความสามารถทั่วไป)

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับ กปภ.การประปาส่วนภูมิภาค
– วิสัยทัศน์ ของ กปภ.
– วัตถุประสงค์หลักขององค์กร
– คำขวัญการประปาส่วนภูมิภาค
– ภารกิจ และหน้าที่ของการกระปาส่วนภูมิภาค
– พันธกิจ
– วัตถุระสงค์หลักขององค์กร
– ค่านิยม
– โอกาส
– ข้อจำกัด
ประวัติการประปาในประเทศไทย
การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำบริโภคและการจัดหานน้ำสำหรับบริโภคให้แก่
ประชาชนในอดีต
การจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจ
ประวัติการก่อสร้างการประปาในส่วนภูิภาค
ประวัติ-โครงสร้าง-บทบาทภารกิจ “การประปาส่วนภูมิภาค”
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ใช้น้ำประปา และอัตราค่าบริการตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
ตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
ตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY