BC-8083 คู่มือ+แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค นักบัญชี 4

250฿

คำอธิบาย

BC-8083 คู่มือ+แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค นักบัญชี 4

สารบัญ
• ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
• ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
• ความรู้เกี่ยวกับงบการเงิน
• ความรู้เกี่ยวกับงบกำไรขาดทุน
• รายการค้า
• การวางระบบบัญชี
• การวิเคราะห์งบการเงิน
• แนวคิดในการบริหารต้นทุน
• การบัญชีต้นทุน
• ความสัมพันธ์ของบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุนแลบัญชีบริหาร
• การจำแนกต้นทุน
• การจัดทำงบประมาณ
• พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
– เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไข
• เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555
• จริยธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพของนักบัญชี
• ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน
• เจาะข้อสอบการบัญชี และการเงิน ชุดที่ 1
• เจาะแนวข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน ชุดที่ 2
• เจาะข้อสอบการบัญชี และการเงิน ชุดที่ 3
• เจาะข้อสอบการบัญชี และการเงิน ชุดที่ 4
• เจาะข้อสอบการบัญชี และการเงิน ชุดที่ 5

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER