SP-295 สรุป+ข้อสอบ บริหารงานทั่วไป กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

250฿

คำอธิบาย

SP-295 สรุป+ข้อสอบ บริหารงานทั่วไป กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

สารบัญ
– ประวัติกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด บช.ปส.
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ภาษาไทย
– เฉลยข้อสอบ
– พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557
– ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– เฉลยคำตอบ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– ตัวอย่างข้อสอบ / ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– ตัวอย่างข้อสอบ – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยงานสารบรรณ
– เฉลยแนวข้อสอบ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– คำถาม – คำตอบ
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
– เฉลย
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY