SP-294 คู่มือสอบเข้า ทหารชั้นประทวน กลุ่มงานสารบรรณ กองทัพไทย

270฿

คำอธิบาย

SP-294 คู่มือสอบเข้า ทหารชั้นประทวน กลุ่มงานสารบรรณ กองทัพไทย

สารบัญ
– ประวัติกองบัญชาการกองทัพไทย
– คณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกฯ คนที่ 29)
– รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– เฉลยคำตอบ
– ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.)
– แนวข้อสอบ ค่านิยมหลัก 12 ประการของคสช.
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
– ข้อสอบความสัมพันธ์จากรูปภาพ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์
– เฉลยคำตอบ
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 รูปแบบของหนังสือราชการ รูปแบบการพิมพ์ คำขึ้นต้น สรรพนาม และคำลงท้าย
– ลักษณะของหนังสือราชการชนิดต่างๆ
– การเขียนรายงานการประชุม
– ตัวอย่างข้อสอบ – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
ราคา 270 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY