SP-293 สรุป+ข้อสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร ความรู้พื้นฐาน ทุกตำแหน่งต้องสอบ

250฿

คำอธิบาย

SP-293 สรุป+ข้อสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร ความรู้พื้นฐาน ทุกตำแหน่งต้องสอบ

สารบัญ
• ประวัติกองบัญชาการกองทัพไทย
– ประวัติ
– วิสัยทัศน์
– ค่านิยมกองทัพไทย
– นโยบายทั่วไป
• แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
• แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
• แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
• ความรู้ทั่วไป ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
• ข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
• แนวข้อสอบ/ตัวอย่างข้อสอบ การเมือง การปกครอง ตามรับธรรมนูญ พ.ศ. 2550

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY