SP-292 คู่มือสอบ นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานรัฐศาสตร์ กองทัพไทย ก+ข เล่มเดียวครบล่าสุด

270฿

คำอธิบาย

SP-292 คู่มือสอบ นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานรัฐศาสตร์ กองทัพไทย ก+ข เล่มเดียวครบล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกองบัญชาการกองทัพไทย
– วิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพไทย
– แนวข้อสอบ วิชาความถนัด
– วิชาภาษาไทย
– เฉลยคำตอบ
– ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ
– รัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– อาเซียน : ASEAN
– แนวข้อสอบ อาเซียน : ประชาคมอาเซียน
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยแนวคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง
– เฉลยคำตอบ
– ความรู้รัฐประศาสนศาสตร์
ความหมาย
ขอบเขค
– ความรู้รัฐประศาสนาศาสตร์
คำนิยาม
การบริหารรัฐกิจ
วิวัฒนาการ
ความหมายใหม่
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
– ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
– สังคม
– แนวข้อสอบ ความรู้รัฐประศาสนาศาสตร์
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY