SP-290 คู่มือสอบเข้า นายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย กลุ่มงานพลขับรถ ก+ข เล่มเดียวครบ ล่าสุด

270฿

คำอธิบาย

SP-290 คู่มือสอบเข้า นายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย กลุ่มงานพลขับรถ ก+ข เล่มเดียวครบ ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกองบัญชาการกองทัพไทย
– วิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพไทย
– แนวข้อสอบ วิชา ความถนัด
– วิชาภาษาไทย
– เฉลยคำตอบ
– ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
– ข้อสอบ ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ
– รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– อาเซียน : ASEAN
– แนวข้อสอบ อาเซียน : ประชาคมอาเซียน
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยแนวคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง
– เฉลยคำตอบ
– พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
– ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ เครื่องยนต์ และการบำรุงรักษารถยนต์
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ กฎจราจรและเครื่องหมายจราจร
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน)

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY