CA-235 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นายทหารประทวนกลุ่มงาน สารบรรณ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมเฉลยใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

CA-235 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นายทหารประทวนกลุ่มงาน สารบรรณ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมเฉลยใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกองทัพไทย
– ไทยกับการก้าวสู่ ความเป็นมา “ประชาคม อาเซียน”
– การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ.2015)
– คำนิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
– แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กองทัพไทย และกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2555-2558 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมกองทัพไทย
– การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)
– แนวข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ อาเซียน
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ คสช.
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจ การเมือง
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
• ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไปและการจัดทำแผนงานโครงการและงานทั่วไปชุดที่ 1
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไปและการจัดทำแผนงานโครงการและงานทั่วไปชุดที่ 2
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไปและการจัดทำแผนงานโครงการและงานทั่วไปชุดที่ 3
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไปและการจัดทำแผนงานโครงการและงานทั่วไปชุดที่ 4
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบกองทัพบทว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันแคมปัสอาคาเดมี