SP-278 กศน. นักจัดการงานทั่วไป สรุป+เก็งสอบล่าสุด เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามสอบจริง รับรองผล 100%

250฿

คำอธิบาย

SP-278 กศน. นักจัดการงานทั่วไป สรุป+เก็งสอบล่าสุด เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามสอบจริง รับรองผล 100%

สารบัญ
– ประวัติความเป็นมา กศน.
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548
– แผนปฏิบัติการปี 2557 สำนักงาน กศน.
– การบริหารจัดการ กำกับติดตามและการประเมินผลแผนปฏิบัติการ
– สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2557
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ย่อสรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY