SP-277 สรุป+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติ กศน. วุฒิปริญญาตรี

250฿

คำอธิบาย

SP-277 สรุป+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติ กศน. วุฒิปริญญาตรี

สารบัญ
– ประวัติสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กศน.
– นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงาน กศน. สถาการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปัจจุบัน
– รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ความรู้เกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– เฉลยคำตอบ
– ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
– แนวข้อสอบ ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของคสช.
– เฉลยคำตอบ
– อาเซียน : ASEAN
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
– เฉลยข้อสอบ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เฉลยแนวคำตอบ
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ระเบียบฯการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ระเบียบฯว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เฉลยคำตอบ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– การบริหารงบประมาณ
– การบริหารงานบุคคล
– การบริหารงานทั่วไป
– การสื่อสารและการประสานงาน
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศีย
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– เฉลยแนวคำตอบ
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ การรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2539
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ระเบียบฯการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ระเบียบฯว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เฉลยคำตอบ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– การบริหารงบประมาณ
– การบริหารงานบุคคล
– การบริหารงานทั่วไป
– การสื่อสารและการประสานงาน
– การะประชาสัมพันธ์
– การบริการที่ดี
– การจัดทำแผนงาน / โครงการและบริหารแผน
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความรู้โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ : เฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
– เฉลยคำตอบ
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY