SP-276 สรุป+ข้อสอบล่าสุด ภาคก. สำนักงาน กศน. ความรู้ความสามารถทั่วไป

200฿

คำอธิบาย

SP-276 สรุป+ข้อสอบล่าสุด ภาคก. สำนักงาน กศน. ความรู้ความสามารถทั่วไป

สารบัญ
ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
• อนุกรมตัวเลข
• เลขอนุกรมและการเรียงลำดับ
• ข้อสอบอนุกรมตัวเลข
• การเรียงตัวเลขผิดอันดับ
• ข้อสอบชุดการเรียงตัวเลขผิดอันดับ
• คณิตศาสตร์พื้นฐานทั่วไป
• ข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานทั่วไป
• ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
• ข้อสอบความสัมพันธ์จากรูปภาพ
ความสามารถด้านเหตุผล
• การอุปมาอุปไมย
• การวิเคราะห์เงื่อนไขภาษา
• แนวข้อสอบการสรุปความ
• การวิเคราะห์เงื่อนไขสัญลักษณ์
• ข้อสอบสรุปความจากเงื่อนไขสัญลักษณ์
ความเข้าใจภาษา
• ความเข้าใจภาษา
• การอ่านวิเคราะห์บทความ
• แนวข้อสอบแบบสรุปความ
การใช้ภาษา
• คำหรือกลุ่มคำ
• ชนิดของคำในภาษาไทย
• หลักการอ่านคำในภาษาไทย
• การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย
• ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
ราคา 200 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY