SP-S75 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงาน กศน. ล่าสุด วุฒิ ป.ตรี

250฿

คำอธิบาย

SP-S75 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงาน กศน. ล่าสุด วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
– ประวัติสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กศน.
– นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงาน กศน. สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปัจจุบัน
– รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ปะการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.)
– บทกลอนค่านิยม หลัก 12 ประการ ของคสช.
– อาเซียน : ASEAN
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชกระทรวง พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2456
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ การรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
– แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบ ระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่ง
– ความรู้เกี่ยวกับศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
– แผนการศึกษาชาติ
– การสื่อสารและการประสานงาน
– การวิจัยทางการศึกษา
– แนวข้อสอบ ความรู้โปกแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับใช้คอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
– แนวข้อสอบ : เฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
– แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ชุดที่ 2
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY