SP-269 คู่มือสอบเข้า กทม. เจ้าพนักงาน สาธารณสุข ปฏิบัติงาน (วุฒิปวส.) สรุป + ข้อสอบล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-269 คู่มือสอบเข้า กทม. เจ้าพนักงาน สาธารณสุข ปฏิบัติงาน (วุฒิปวส.) สรุป + ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
– หลักการพยาบาลเบื้องต้น
– การควบคุมและป้องกันโรค
– ระบาดวิทยา
– โภชนาการ
– การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
– ความรู้เรื่อง รู้วิธีการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต
– แนวคิดการปฏิรูประบบสาธารณสุขมูลฐาน
– อาสาสมัครสาธารณสุข
– พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
– หลักประกันสุขภาพ
– หลักประกันสังคม
– สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2537 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
– สิทธิของผู้ป่วย
– สิทธิผู้บริโภค
– แนวคิดข้อสอบ ถาม – ตอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
– สุขอนามัยการนอนที่ดีขั้นพื้นฐาน (Basic Sleep Hygiene)
– แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY