SP-268 สรุป+ข้อสอบ กทม. นายช่างโยธา วุฒิปวช.,ปวส. ปฏิบัติงาน

250฿

คำอธิบาย

SP-268 สรุป+ข้อสอบ กทม. นายช่างโยธา วุฒิปวช.,ปวส. ปฏิบัติงาน

สารบัญ
– ประวัติกรุงเทพมหานคร
– สัญลักษณ์ประจำกรุงเทพมหานคร
– งานโครงสร้างอาคาร
– กฎกระทรวง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆของโครงสร้างอาคาร พ.ศ.2550
– ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ
– เขียนแบบวิกรรม
– การควบคุมการก่อสร้าง
– การวางโครงการก่อสร้างในงาน
– ความหมายและการประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยทั่วไป
– ข้อมูลประกอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในส่วนรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
– การดำเนินการป้องกัน การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การระบายน้ำ และการบำรุงรักษแหล่งน้ำ
– แนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY