SP-266 รวมข้อสอบ อัตนัย+ปรนัย นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กทม.ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-266 รวมข้อสอบ อัตนัย+ปรนัย นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กทม.ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
• แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ นักทรัพยากรบุคคล (อัตนัย)
– วิวัฒนาการ การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการ
– การบริหารทรัพยากรบุคคล เชิงกลยุทธ์
– การบริหารผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
– การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
– แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศภายในองค์การ
– การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง H R Scorecard
– บทบาทของนักทรัพยากรบุคคล
– วัตถุประสงค์ของการวางแผนกำลังคน
– การออกจากราชการ
– การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
– ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
• แนวข้อสอบ – ข้อสอบ หลัก แนวทางการ บริหารทรัพยากรบุคคล
• เฉลยคำตอบ
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ หลักการบริหาร – การบริหารแนวใหม่ – การวางแผน
• แนวข้อสอบ – ข้อสอบ การวางแผน แผนงาน ทรัพยากรบุคคล
• เฉลยแนวคำตอบ
• แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
• แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
• แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
• แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
• แนวข้อสอบ – ข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY