CA-227 สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ข้าราชการกทม. พร้อมเฉลยละเอียด

250฿

คำอธิบาย

CA-227 สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ข้าราชการกทม. พร้อมเฉลยละเอียด

สารบัญ
– นักพัฒนาสังคม
– แนวคิดการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
– สรุปแนวคิดการพัฒนาสังคม
– สังคมคืออะไร
– สังคมสงเคราะห์กับสังคมยุคหลังสมัยใหม่
– หลักการสังคมสงเคราะห์และการปฏิบัติแก่ผู้รับบริการและกลุ่มเป้าหมาย
– ความรู้วิธีการสังคมสงเคราะห์ในระดับจุลภาคและมหาภาค
– นโยบายและสิทธิผู้รับบริหารพร้อมประโยชน์ที่ได้รับ
– สรุปย่อสาระของ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
– พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
– พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
– พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
– พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
– การทำงานเป็นทีม
– การประสานงาน
– แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 4
– แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 5
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี