GB-212 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กทม. วุฒิป.ตรี

250฿

คำอธิบาย

GB-212 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กทม. วุฒิป.ตรี

สารบัญ
• กรุงเทพมหานคร
• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
หมวด 1 คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุง้ทพมหานคร
หมวด 2 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร
หมวด 3 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
หมวด 4 การคุ้มครองระบบคุณธรรม
หมวด 5 บุคคลากรกรุงเทพมหานคร
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management
– การบริหารทรัพยากรมนุษย์
– การสรรหาและการคัดเลือก
– การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
– การบริหารค่าตอบแทน
– สวัสดิการ
– การประเมินผลการปฏิบัติ
– การพ้นออกจากงาน
• การจัดองค์กรและการบริหารงานบุคคล
– การวางแผนกำลังคน
– ความหมายของการวางแผนกำลังคน
– วัตถุประสงค์ของการวางแผนกำลังคน
– แนวทางสำหรับการวางแผนกำลังคน
– บทบาทของกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน
– กระบวนการในการวางแผนกำลังคน
– วิธีการวางแผนกำลังคน
– กลวิธีในการแก้ไขปัญหากำลังคน
– การคัดเลือก
– การโอนข้าราชการ
– การย้าย
– การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่งทั่วไป และประเภทวิชาการ
– การรักษาการในตำแหน่ง
– การลาออกจากราชการ
• การพัฒนาบุคคล Personal Development
– การฝึกอบรม (Training)
– การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
– การขยายขอบเขตงาน ( Job Enlargement)
– การเพิ่มคุณค่าของงาน (Job Enrichment)
– การมอบหมายงาน (Assignment/Delegation)
• คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
– คุณธรรมคืออะไร
– นักบริหารคือใคร
– การสร้างจริยธรรมเป็นวัฒนธรรมขององค์การ
– คุณธรรมอะไรบ้างที่ผู้บริหารควรมี
• ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / ทรัพยากรบุคคล
• แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง