สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ ภาค กรุงเทพมหานคร สำหรับสอบทุกตำแหน่ง

240฿

คำอธิบาย

สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ ภาค กรุงเทพมหานคร สำหรับสอบทุกตำแหน่ง

สารบัญ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
(1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความคิดนวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
การวิเคราะห์หารความสัมพันธืของจำนวนหรือปริมาณ
การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

(2) ความสามารถด้านเหตุผล ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ
ข้อความ หรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ
หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์
สถานการณ์หรือจำลองต่างๆ

 

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

(1) ความเข้าใจภาษาทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ
หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ
หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย

(2) การใช้ภาษาทดสอบความสามารถในการเลือใช้คำหรือกลุ่มคำ
การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

 

3. วิชาความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
– การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษย์ชน
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
– กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ

 

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยิม