SP-264 สรุป+แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ครั้งที่3 ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-264 สรุป+แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ครั้งที่3 ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
ข้อกฎหมายและระเบียบฯ การพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
– สัญลักษณ์ประจำกรุงเทพมหานคร
– พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
– สรุปสาระสำคัญพระราชบํญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536
– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่2) พ.ศ. 253
– ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชน และกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555
– ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554
– บัญชีอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และเงื่อนไขการเบิกจ่าย
– ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
– ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557
– ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยสภาพเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549

ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
– แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาชุมชน
– หลักการพัฒนาชุมชน
– หลักการพัฒนาชุมชน/ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน
– หลักการสังคมสงเคราะห์
– เทคนิคและทักษะในการปฏิบัติงาน
– ผู้นำและภาวะผู้นำ
– การบริหารเงินออม
– การเขียนแผนงาน/โครงการ
– การพัฒนาชุมชน กทม. ความหมายคำ / ข้อความที่เกี่ยวข้อง
– แนวข้อสอบความรู้ความสามารที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ชุดที่ 2
– เฉลยคำตอบแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ชุดที่ 2

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY