รวมข้อสอบ 500 ข้อ ภาคข นักพัฒนาสังคมฯ กทม. ครั้งที่ 3/2559 ใหม่ล่าสุดปี 60

170฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 500 ข้อ ภาคข นักพัฒนาสังคมฯ กทม. ครั้งที่ 3/2559 ใหม่ล่าสุดปี 60

สารบัญ
ประกาศสำนกงานคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบฯ รวมข้อสอบ 500 ข้อ นักพัฒนาสังคม ปฏบัติการ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2559
1. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและการสังเคราะห์
ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ส่วนที่ 4 ข้อสอบบัญญัติกรุงเทพมาหนคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 2)
ส่วนที่ 5 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชน และกรรมการชุมชน พ.ศ 2555
ส่วนที่ 6 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554
ส่วนที่ 7 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
ส่วนที่ 8 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557
ส่วนที่ 9 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
2. ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 10 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ส่วนที่ 11 ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห์
ส่วนที่ 12 การส่งเสริมอาชีพ กองทุนชุมชน และการบริหารเงินออม

 

ราคา 170 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ