สรุป+ข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

สรุป+ข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกรุงเทพมหานคร
– สัญลักษณ์ประจำกรุงเทพมหานคร
– พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
– สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536
– แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554
– ข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
– แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบ- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภา เยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
– แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภา เยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
– หลักการพัฒนาชุมชน
– การส่งเสริมอาชีพกองทุนชุมชน
– ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์
– เทคนิคการประสานงาน
– แนวข้อสอบ การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
– เฉลยคำตอบ
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
– สรุปเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบ สรุปเศรษฐกิจพอเพียง

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต