สรุป+ข้อสอบ ภาค ก กทม. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)

250฿

คำอธิบาย

สรุป+ข้อสอบ ภาค ก กทม. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)

สารบัญ
โจทยคณิตศาสตร์ทั่วไป
• แนวคิดทั่วไปในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์
– ร้อยละ
– ค่าเฉลี่ย
– ระยะทาง
– อัตราส่วนและสัดส่วน
– โจทย์เกี่ยวกับการทำงาน
– สมการ
– ของผสม
– โจทย์เกี่ยวกับการจัดเรียงและการจัดหมู่
– เพิ่มประสิทธิภาพการคิดเลขให้เร็ว
– โจทย์แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ทั่วไป
– เฉลย โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
• โจทย์อุปมา – อุปมัย
– การพิจารณาประเภทของคำ
– การพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ์ที่ใช้
– การพิจารณาความสัมพันธ์
– โจทย์ฝึกหัด อุปมา-อุปมัย
– เฉลยโจทย์ อุปมา-อุปมัย
• แนวข้อสอบชุดที่ 1 การเรียงลำดับประโยคถูกต้องตามหลักภาษาและการสรุปความ
– เรียงลำดับข้อความ
– ข้อความถูกต้องตามหลักภาษา
– การสรุปความ
• เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 1 การเรียงลำดับประโยคถูกต้องตามหลักภาษาและการสรุปความ
• แนวข้อสอบชุดที่2 การใช้คำ การสรุปความ การตีความ การใช้คำและกลุ่มคำ
• เฉลยแนวข้อสอบชุดที่2 การใช้คำ การสรุปความ การตีความ การใช้คำและกลุ่มคำ
• การปกครองท้องถิ่น
– ความหมายของการปกครองท้องถิ่น
– หลักการปกครองท้องถิ่น
– องค์ประกบอการปกครองท้องถิ่น
– วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น
• ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น
• หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
• แนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ
• หลักธรรมาภิบาล
– ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล
– องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล

• เศรษฐกิจพอเพียง
• สิทธิมนุษยชน
– ความหมายของ สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน
– หลักสิทธิมนุษยชน
– สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ
– การปกป้องคุ้มครองตนเองตามหลักสิทธิมนุษยชน

 

• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
– หมวด 1 การจัดระเบียบบริหารราชกากรุงเทพมหานคร
– หมวด 2 การบริหารกรุงเทพมหานคร
– หมวด 3 การจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร
– หมวด 4 การรักษาราชการแทน และปฏิบัติราชการแทน
– หมวด 5 อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
– หมวด 6 ข้อบัญญัติ
– หมวด 7 การคลังและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร
– หมวด 8 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานคร
– บทเฉพาะกาล
• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร
– หมวด 1 คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
– หมวด 2 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร
– หมวด 3 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
– บทเฉพาะกาล
• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
– หมวด 2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเปิดเผย
– หมวด 3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
– หมวด 4 เอกสารประวัติศาสตร์
– หมวด 5 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
– หมวด 6 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
– หมวด 7 บทกำหนดโทษ
– บทเฉพาะกาล

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต