BC-8069 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน สาธารณสุข ปฏิบัติงาน

260฿

คำอธิบาย

BC-8069 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน สาธารณสุข ปฏิบัติงาน

สารบัญ
• พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
• พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493
• พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
• พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
• พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
• พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
• พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
– เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
• หลักการพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ
• การควบคุม และป้องกันโรค
• ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่ละเด็กงานอนามัยโรงเรียนงานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานทางระบาดวิทยา
• งานสุขศึกษาเผยแพร่ อบรมสาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ประชาชนอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
• แนวทางส่งเสริมสนับสนุนกาดำเนินการหน่วยงานสาธารณสุขในระดับต่างๆ เขียนโครงการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
• สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่สงด้าว และสิทธิผู้ป่วย
– แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER