สรุป+เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ล่าสุด ภาค ข

250฿

คำอธิบาย

สรุป+เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ล่าสุด ภาค ข

สารบัญ
– สัญลักษณ์ ประจำกรุงเทพมหานคร
– อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
– การวางแผนกำลังคน
– พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำจำแหน่ง พ.ศ. 2538
– พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำจำแหน่ง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554
– การบรรจุและการพัฒนาบุคลากร
– การพัฒนาระบบข้าราชการไทย
– ระบบจำแนกตำแหน่ง
– การสร้างแรงจูงใจให้คนทำงาน
– สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ
– การเสริมสร้าวินัย
– ระเบียบว่าด้วยการลาออกจากราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551
– การออกจากราชการ
– การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM)
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552
– เจาะข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้น
– เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ชุดที่ 1 (พร้อมเฉลย)
– เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ชุดที่ 2 (พร้อมเฉลย)
– เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ชุดที่ 3 (พร้อมเฉลย)
– เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ชุดที่ 4 (พร้อมเฉลย)
– เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ชุดที่ 5
– เฉลยข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย ดร. ธนิต สุวรรเมนะ