BC-8066 เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

260฿

คำอธิบาย

BC-8066 เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

สารบัญ
• สรุปสาระสำคัญการพัฒนาสังคม
• ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
• ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
• ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
• หลักการพัฒนาชุมชน
• แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
– แนวข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 1 79 ข้อ
– แนวข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 2 150 ข้อ
– แนวข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 3 150 ข้อ

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER