SP-สรุป+ข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม วุฒิ ป.ตรี

250฿

คำอธิบาย

SP-สรุป+ข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขถึงปัจจุบัน
– เฉลยแนวข้อสอบ
– ตัวอย่างข้อสอบ – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
– เฉลยแนวข้อสอบ
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– เฉลยคำตอบ
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– เฉลยคำตอบ
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ การรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– เฉลยคำตอบ
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
– เฉลยคำตอบ
– พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
– พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
– สิทธิของพยานในคดีอาญา
– มาตรการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
– การคุ้มครองพยานในคดีอาญา
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เฉลยแนวคำตอบ
– กฎหมายอาญา
– ข้อสอบแบบปรนัย วิชาประมวลกฎหมายอาญา
– กฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา
– แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– เฉลยคำตอบ
– กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY