BC-8065 คู่มือ+ข้อสอบ นิติกร กระทรวงยุติธรรม

280฿

คำอธิบาย

BC-8065 คู่มือ+ข้อสอบ นิติกร กระทรวงยุติธรรม

สารบัญ
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง 2539
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ชุดที่ 1
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ชุดที่ 2
• เจาะข้อสอบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 244
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
• เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
• เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
• เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
• เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่ง
• เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER